Genel Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Genel Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Es Endüstriyel Yapı Malzemeleri İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (“Es Group” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Es Group tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen proje ve hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz faaliyetlerinin ve iş süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, mevzuata ve Şirketimiz politika ve prosedürlerine uyum sağlanması, sosyal medya üzerinden çekiliş, yarışma ve ödüllendirme süreçlerinin yürütülmesi, sosyal medya üzerinden yarışma, ödüllendirme, etkinlik vb. organizasyonların gerçekleştirilmesi, Şirket işyerlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının alınması, bilgi ve veri güvenliğinin temini, Es Group internet sitesinin kullanılması ve tarafımızla bu kanal üzerinden iletişime geçilmesi halinde iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve 5651 sayılı kanun gereğince erişim kayıtlarınızın tutulması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere kimlik (özel nitelikli kişisel verilerden olan din bilgisi ve sağlık verisi dolaylı olarak kimlik veya ehliyet suretinden gelebilmektedir.), iletişim ve görsel verileriniz, dijital iz verileriniz, işlenebilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Es Group’a veya Es Group grup şirketlerine ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2 maddesinde açıklanan amaçlar ile aktarılmasını gerektiren sebeplerle bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla; Şirketimizin hizmet verdiği ve hizmetlerinden faydalandığı firmalar ile bağımsız denetim, danışmanlık şirketlerine, resmi kurum ve kuruluşlar vb. işbirliği içinde bulunulan firmalara ve Es Group grup şirketlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ve ifası, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaati için işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca doğrudan veya internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden veya kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı http://www.esgroupturkey.com.tr/basvuru-formu/ ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

- Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulv. No:58/A K:4 İzmit/KOCAELİ ya da Atatürk Mahallesi İnönü Cad. No:30 K:4 Aliağa/İzmir adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
- Şirketimizin esendustriyel@hs01.kep.tr posta adresine; veya
- Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin kvkk@esgroupturkey.com adresine veya
- Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.
- Şirketimiz, Kanunu’nun 13 maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi www.esgroupturkey.com.tr adresine veya adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.